REGULAMIN KONKURSU

„Mercedes od DABROwent – może być Twój”

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest firma DABROwent Wentylacja, Klimatyzacja z siedzibą w Bydgoszczy, ul. K. Szajnochy 11, 85-738. Akcja konkursowa prowadzona jest od dnia 2 grudnia 2013 r. do 12 grudnia 2014 r.
 2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej
 3. Konkurs ma na celu zwiększenie sprzedaży produktów będących w ofercie firmy DABROwent.
 4. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach. Etap pierwszy Konkursu „Mercedes od DABROwent – może być Twój” obejmuje zakupy dokonane w firmie DABROwent w okresie od 2 grudnia 2013 r. do 30 listopada 2014 r. Etap drugi – DOGRYWKA – NIESPODZIANKA odbędzie się dnia 12 grudnia 2014 r.
 5. Uczestnikami konkursu „Mercedes od DABROwent – może być Twój” mogą być osoby prawne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, zgłoszone do Konkursu i nabywające bezpośrednio od Organizatora produkty przez niego oferowane.

Warunki przystąpienia do KONKURSU

 1. Uczestnikami konkursu Mercedes od DABROwent – może być Twój mogą być wyłącznie firmy zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej.
 2. Uczestnik może przystąpić do Konkursu w dowolnym momencie jego trwania.
 3. Warunkiem przystąpienia do Konkursu „Mercedes od DABROwent – może być Twój” jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który będzie dostępny na stronie www.dabrowent.pl. Formularz musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy zgodnie z zapisem w dokumentach rejestrowych.

Zasady konkursu

 1. Uczestnik otrzymuje punkty za zakup towarów w firmie DABROwent. Każde wydane 1000 zł netto to 1 punkt. Na zakończenie konkursu punkty będą zaokrąglane w górę do całości.
 2. Naliczanie punktów będzie następowało w każdy poniedziałek.
 3. Punkty zostaną naliczane od momentu przystąpienia do konkursu.
 4. Organizator nie dopuszcza gromadzenia punktów przez dwóch lub większą liczbę Uczestników na jedno konto w Konkursie.
 5. Uczestnik zbiera punkty w terminie od 2 grudnia 2013 r. do 30 listopada 2014 r.
 6. Podstawą naliczenia punktów jest wystawiona faktura VAT w terminie j.w. (pkt. 5 – zasady konkursu).
 7. Faktury korekty będą minusowały zgromadzone punkty.
 8. Trzydziestka uczestników, która zgromadzi największą ilość punktów w okresie od 2 grudnia 2013 r. do 30 listopada 2014 r. zostanie zaproszona do II etapu konkursu. II etap odbędzie się 12 grudnia 2014 r.
 9. Drugi etapu Konkursu – sportowa rywalizacja między trzydziestką uczestników – wyłoni zwycięzcę, który otrzyma nagrodę główną oraz pozostałych dwóch uczestników którzy otrzymają drugą i trzecią nagrodę. Rodzaj sportowej rywalizacji zostanie podany po zakończeniu I etapu czyli na dzień 30.11.2014 r.
 10. Każda z zakwalifikowanych firm jest zobowiązana do wskazanie osoby, która będzie ją reprezentowała podczas dogrywki. Wytypowana osoba musi posiadać upoważnienie do reprezentowania firmy poświadczone przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy zgodnie z dokumentami rejestrowymi.
 11. Warunkiem zakwalifikowania się do 30 firm, które zgromadziły największą ilość punktów jest terminowe uregulowanie wszystkich należności firmie DABRowent.
 12. Posiadanie nieuregulowanych płatności wobec firmy DABROwent w dniu zakończenia I etapu czyli na dzień 30.11.2014 r. jest jednoznaczne z niezakwalifikowaniem się do drugiego etapu.
 13. Każdy z uczestników po zalogowaniu się do systemu na stronie www.dabrowent.pl w każdej chwili będzie mógł sprawdzić ilość zgromadzonych punktów.
 14. Nagrody zdobyte w konkursie podlegają opodatkowaniu zgodnie z zasadami podatkowymi obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej.

Postanowienia końcowe

 1. DABROwent Wentylacja, Klimatyzacja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 2. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników konkursu będzie DABROwent Wentylacja, Klimatyzacja z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. K. Szajnochy 11. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji konkursu i w celach marketingowych administratora danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla uczestnictwa w konkursie. Zostałem także poinformowany, że mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 3. Warunkiem uczestnictwa w programie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z realizacją konkursu i w celach marketingowych administratora danych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 listopada 1997 r. (dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. Zm.) oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku osób uczestniczących w Konkursie w materiałach promocyjnych firmy DABROwent oraz na łamach stron internetowych.
 4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem wiążącą decyzję rozstrzygającą podejmuje jednostronnie DABROwent Wentylacja Klimatyzacja.